contact vestigingen inloggen

Risicobeheer

Risicobeheer is het identificeren en kwantificeren van risico's die de onderneming in haar voortbestaan kunnen bedreigen (bijvoorbeeld in een project) en het vaststellen van beheersmaatregelen. Met beheersmaatregelen worden activiteiten bedoeld waarmee de kans van optreden of de gevolgen van risico's worden beïnvloed.
 


Een groot (financieel) gevolg gecombineerd met een minimale kans wordt in het algemeen als een verwaarloosbaar risico beschouwd, net als een grote kans met een minimaal gevolg. Afhankelijk van de kans en het gevolg kan op 4 manieren met een risico worden omgegaan:
 • voorkomen: één of beide van de factoren (kans en gevolg) wegnemen
 • verminderen: één of beide van de factoren (kans en gevolg) afzwakken
 • uitbesteden: risico's overdragen aan andere partijen, bijvoorbeeld aan een verzekeraar
 • accepteren: niets doen

Wij hebben hiervoor een riskmanagement concept ontwikkeld. Het concept bestaat uit meerdere onderdelen:
 • risicoanalyse: samen met u wordt er een uitvoerig onderzoek gedaan naar alle bedrijfsrisico's
 • rapportage: u ontvangt een rapport naar aanleiding van de risicoanalyse
 • conclusie: u ontvangt een samenvatting met daarbij mogelijke oplossingen gebaseerd op de analyse
 • advies: wij geven u gemotiveerd advies over de beste te nemen risicobeheersmaatregelen

Risicoanalyse

In een uitgebreide inventarisatie worden alle risico’s in kaart gebracht. Tijdens deze inventarisatie worden alle facetten van de bedrijfsvoering behandeld. Denk hierbij onder andere aan de risico’s van de werkzaamheden, uw voorwaarden, leveranciers en afnemers en uw continuïteitsplan.

Rapportage

Na de risicoanalyse ontvangt u een uitgebreide rapportage. In deze rapportage wordt uitgebreid stilgestaan bij de risico’s die uw onderneming loopt. Ook worden adviezen gegeven hoe deze risico’s kunnen worden beperkt.

Conclusie

Voor de risico’s die niet aanvaardbaar zijn, geven we een onderbouwd advies van geval tot geval: risico’s vermijden door preventie, risico’s overdragen door bijvoorbeeld uitbesteding van specifieke werkzaamheden of het aanpassen van de leveringsvoorwaarden óf risico’s afdekken door te verzekeren. 

Advies 

De risicoadviseur zal uw onderneming bezoeken en door middel van een stappenplan bespreken op welke wijze het risicobeheer binnen de onderneming kan worden geoptimaliseerd. Daarnaast is er de mogelijkheid om met de risicoadviseur periodieke afspraken te maken. Tijdens deze afspraken zal bekeken worden op welke wijze de adviezen in de bedrijfsvoering zijn geïmplementeerd en of er nieuwe ontwikkelingen zijn, waarmee u het risicobeheer verder kunt optimaliseren.

Voordelen van dit risicobeheersconcept:
 • snelle heldere analyse
 • advies en coaching bij opvolging preventiezaken
 • verlaging totale risicokosten
 • sturingsmiddel besluitvorming voor management
 • breder aandachtsgebied dan financiële risico’s
 • tot slot: voorkomen is beter dan genezen!

Wilt u meer informatie over dit concept? Neem dan contact met ons op.

Direct geregeld!

24/7 bereikbaar

© Thoma Groep 2024