contact vestigingen inloggen

Hoe gaan wij te werk?

Onze bereikbaarheid

Wij willen goed bereikbaar zijn voor u. Telefonisch zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Op werkdagen zijn onze kantoren geopend van 8.30 tot 17.00 uur. U kunt dan terecht op één van onze vestigingen. Wij adviseren u eerst een afspraak te maken. Onze communicatie met u voeren wij in de Nederlandse taal en kan op één van de volgende manieren geschieden: per brief, per e-mail, telefonisch of in een persoonlijk gesprek.

Selectief ongebonden bemiddelaar

Nederland telt honderden verzekeringsmaatschappijen. Omdat het niet mogelijk is om voor elke verzekering bij alle maatschappijen offertes op te vragen, selecteren wij op grond van onze kennis en ervaring instellingen die naar ons oordeel een goede prijs-prestatieverhouding hebben. Onze voorkeur gaat uit naar verzekeraars waarvan wij een volmacht hebben.

Veel bedrijfsverzekeringen worden ondergebracht in de BedrijvenPool, een groep van maatschappijen die gezamenlijk optreedt. Flexibiliteit in premie in combinatie met eigen uitstekende voorwaarden, maakt dat in de meeste gevallen deze BedrijvenPool voor u het beste is.

Voor de particuliere schadeverzekeringen hebben wij een keuze gemaakt uit volmachtverzekeraars die allemaal een goed product hebben. Goede dekking en gemak zijn hierbij kernbegrippen.


Voor alle overige (pensioen) verzekeringen en hypotheken geldt dat wij altijd vergelijken en voor u een goed product zoeken. Per productsoort hebben wij een aantal zeer goede verzekeraars geselecteerd.

Volmacht

Ons volmachtbedrijf heeft volmachten van verzekeraars. Dit houdt in dat wij namens deze maatschappijen verzekeringen mogen afsluiten, risico’s mogen aanvaarden en schades mogen afhandelen. Op deze manier kunnen we altijd snel en flexibel op uw wensen inspelen. Om een volmacht van een maatschappij te krijgen, moet het kantoor aan hoge kwaliteitscriteria voldoen.

Het kan voorkomen dat onze functie als uw adviseur botst met de functie van het volmachtbedrijf. Wij hebben hierover duidelijke afspraken gemaakt zodat uw belangen altijd gewaarborgd blijven. U kunt deze afspraken nalezen op de website van ons volmachtbedrijf bij conflicterende situaties.

Wilt u meer weten over onze werkzaamheden en beloning als gevolmachtigd agent, kijk dan op de website www.thomaassuradeuren.nl. Daar leest u ook van welke verzekeraars wij de volmacht hebben.

Hoe worden wij beloond?

Voor onze diensten kunnen wij op een aantal manieren worden beloond: op basis van provisie, op basis van declaratie per uur, door een vast jaartarief, door een vaste prijs per verrichting of door een combinatie van deze beloningswijzen.

Beloning op basis van provisie

Voor veel verzekeringen die via ons worden afgesloten, ontvangen wij van de verzekeringsmaatschappij provisie (meestal een percentage van de premie).

Beloning anders dan provisie

Wanneer wij - een deel van - onze inkomsten anders dan uit provisie verkrijgen, wordt dit vooraf met u besproken. Onze afspraken ontvangt u zwart op wit, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Beloning medewerkers

De wetgever hecht een groot belang aan een beheerst beloningsbeleid bij financiële ondernemingen. Het beleid dient erop te zijn gericht om de risico's op onzorgvuldige behandeling van consumenten door de financiële onderneming tegen te gaan en de soliditeit en integriteit van de onderneming op de lange termijn te waarborgen. Het spreekt voor zich dat wij dit belang onderschrijven en de nodige maatregelen en procedures hebben getroffen om dit te waarborgen.

Risicoanalyse

Wij hebben een risicoanalyse opgesteld om na te gaan welke risico's er mogelijk binnen onze onderneming zijn die leiden tot onzorgvuldige behandeling van consumenten als gevolg van ons beloningsbeleid.

Beleid

Het beleid van onze onderneming op het gebied van beloning is erop gericht om de duurzaamheid te bevorderen. De bestuurders van onze onderneming ontvangen een vast salaris dat in verhouding staat tot de werkzaamheden die zij voor de onderneming verrichten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Hierbij is van belang dat er een gezonde verhouding is tussen de vaste beloning en de variabele beloning van aandeelhouders / bestuurders.

Wij beschikken over een gezond eigen vermogen en houden dit op niveau.


Ten aanzien van de beloning van medewerkers met een commerciële functie hebben wij het beloningsbeleid vastgelegd. De commerciële medewerkers ontvangen een vaste en een beperkte variabele beloningscomponent. Deze laatste component wordt voor tenminste 50% door niet financiële criteria bepaald. In 2023 hebben 14 medewerkers een variabele beloning ontvangen die voor al deze medewerkers bij elkaar € 100.272 bedroeg. Het gestelde in artikel 1:120 lid 2 sub a Wft is niet op onze medewerkers van toepassing.

Evaluatie

Jaarlijks evalueren wij ons beloningsbeleid in zijn geheel en de beloning van bestuurders en commerciële medewerkers in het bijzonder op haar werking en nemen indien noodzakelijk maatregelen om ongewenste effecten van ons beloningsbeleid voor de consument te corrigeren.

Aan wie betaalt u de premie?

De betaling van de premie voor uw verzekering kan op 2 manieren plaatsvinden: via ons of rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. U zult altijd van tevoren op de hoogte worden gesteld van de wijze van betaling. Als u kiest voor gespreide premiebetaling, betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor.

Het is erg belangrijk de premies op tijd te betalen. Doet u dit niet dan kan in geval van schade, de verzekeringsmaatschappij hier vervelende consequenties aan verbinden en weigeren de schade te vergoeden.

Incasso door ons

Meestal worden de premies door ons kantoor geïncasseerd. Dit betekent dat wij u de nota sturen en u de premies aan ons betaalt. Het is mogelijk de premies automatisch van uw rekening te laten afschrijven, al dan niet in termijnen. Bij termijnbetaling informeren wij u altijd vooraf als hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. Ook berichten wij u over de hoogte van de termijnbedragen en de aanpassing van de termijnbedragen als gevolg van veranderingen in de premie. Wij zorgen er voor dat het bedrag op tijd aan de verzekeringsmaatschappij wordt overgedragen. Betaalde assurantiebelasting dragen wij af aan de fiscus.

Incasso door de verzekeringsmaatschappij

In sommige gevallen worden de premies rechtstreeks door de verzekeringsmaatschappij bij u in rekening gebracht.

Beëindiging van de relatie

Behalve bij een door ons ontwikkeld product kunt u de relatie met ons kantoor op elk moment beëindigen en de verzekeringsmaatschappij vragen de lopende verzekeringen over te dragen aan een andere tussenpersoon. Ook wij kunnen het initiatief nemen de relatie met u te beëindigen. De bestaande verzekeringscontracten blijven in dit geval van kracht en wij voeren dan de door u gewenste handelingen uit, totdat een andere adviseur of een verzekeraar uw verzekeringen overneemt. Onze zorgplicht vervalt op het moment dat u of wij hebben aangekondigd de relatie te willen beëindigen, behalve als dit tegen wettelijke voorschriften ingaat.

Als u heeft aangegeven dat wij u niet meer mogen helpen bij uw financiële zaken, dan betekent dit ook dat wij geen wettelijke verplichting informatieplicht (artikel 4.21 Wft) meer hebben bij enig eerder bij ons gesloten product. Deze verplichting gaat op dat moment meteen over op de aanbieder (artikel 4:20 Wft). Dit geldt ook als u een beheerabonnement bij ons beëindigt of de kosten voor het beheerabonnement niet meer wilt betalen.

Direct geregeld!

24/7 bereikbaar

© Thoma Groep 2024